Loading...

Súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely


Súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely a ich poskytnutím tretím stranám ďalej len „Sprostredkovateľ“) vážny, slobodný a dobrovoľný súhlas so spracovaním jej osobných údajov v rozsahu: e-mail, na marketingové účely Sprostredkovateľa. Na základe tohto súhlasu je Sprostredkovateľ oprávnený zasielať e-mailom a tým kontaktovať dotknutú osobu s informáciami o službách poskytovaných Sprostredkovateľom, o novinkách, zľavách, benefitoch a iných marketingových akciách Sprostredkovateľa. Dotknutá osoba zároveň udeľuje Sprostredkovateľovi vážny, slobodný a dobrovoľný súhlas s tým, aby jej osobné údaje v rozsahu: e-mail, poskytol na marketingové účely nasledujúcim tretím stranám: spoločnostiam poskytujúcim služby a produkty na území Slovenska. Tento súhlas udeľuje dotknutá osoba na obdobie 5 rokov odo dňa jeho udelenia. Cezhraničný prenos poskytnutých osobných údajov dotknutej osoby do tretích krajín, či do medzinárodnej organizácie, sa neuskutočňuje. Sprostredkovateľ sa pri spracúvaní osobných údajov riadi ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“), zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o OÚ“) a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. Informácie o spracúvaní osobných údajov Sprostredkovateľom vrátane informácií o právach dotknutej osoby sú uvedené v dokumente „Informácie o spracúvaní osobných údajov Užívateľov Internetového portálu www.gamify.sk“, ktorý je dotknutej osobe sprístupnený na internetovom portáli www.gamify.sk. Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek odvolať tento súhlas odvolať, a to rovnakým spôsobom, akým ho Sprostredkovateľovi udelila, prípadne e-mailom na kontaktnú e-mailovú adresu Sprostredkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.